El mes d’octubre del 2023 es publica “Un perfil de las personas mayores en España 2023” elaborat pel Laboratorio Envejecimiento en red y Estadísticas experimentales amb l’objectiu de proporcionar una visió conjunta de les condicions de vida de la població de 65 i més anys. S’utilitzen dades de fonts nacionals i internacionals per construir indicadors sobre l’evolució demogràfica, la salut i les característiques econòmiques i socials d’aquesta població.

Els Informes Envejecimiento en red (ISSN 2340-566X) són un producte del Laboratorio Envejecimiento en red y
Estadísticas experimentales publicats al web www.envejecimientoenred.csic.es. El Laboratorio forma part del
Departamento de Población del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Està integrat orgànicament
a l’Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS).

Els Informes són documents elaborats amb un objectiu de divulgació, abordant qüestions estadístiques, demogràfiques, socials, sanitàries, entre d’altres, sobre l’envelliment.